DIS-Norge
 
  English Norsk  

Æresprisen 2016

DIS-Vestfolds ærespris 2016 ble på årsmøtet tildelt Willy Fredriksen.

I begrunnelse for tildelingen av DIS-Vestfolds ærespris 2016 leser vi følgende:

Kandidaten har vært medlem av DIS siden 1998.

De fleste årene som medlem har han bidratt med organisatorisk arbeid for DIS-Vestfold.

Han har holdt kurs og flere foredrag på medlemsmøter og eksternt i andre foreninger og lag.

Han var en viktig bidragsyter i prosjektet Sjøinnrullings-DVD.

I 2008 arrangerte han sammen med Rolf Dahl slektsforskertur til Sverige (Kroppefjäll).

Han har vært en pådriver og bidragsyter for å gjøre DIS synlig i media.

Han har vært redaktør av medlemsbladet DIZ i 6 år 2009-2014.

Willy har sittet i styret i DIS-Vestfold i 10 år, hvorav 3 år som leder.

 

På bildet ser vi Willy på stand for DIS-Norge under Svenske Släktsforskerdager i Malmö i 2009.

 

 

Årsmøtet 2016 og nytt DIZ

Medlemsbladet DIZ, nummer 1 2016

Årsmøte og medlemsmøte i DIS-Vestfold

Torsdag 17. mars 2016 kl 18:30, Stokke bygdetun

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2015
4. Regnskap 2015, regnskap inkludert Sparebankstiftelsen og Revisors beretning. 
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker. 
6. Budsjett 2016. 
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor. 
8. Valg av representant til DIS-Norges Landsmøte
 

Nytt nummer av medlemsbladet DIZ er også klart. 
Som medlem finner man det øverst på siden for alle nummer som er utgitt.
 
Nummer 1-2016 inneholder foruten årsmøtedokumentene mange nyttige og lærerike artikler. 
Fra IKA Kongsberg har vi fått en lang artikkel om slektshistoriske kilder, Thom Johansen har skrevet en artikkel om hvordan en sjøreise kunne være i 1704, Rolf Dahl forteller om hva en kilde kan inneholde av skjulte historier, vi møter Angen Hofseth Svinterud i et intervju, Nina Hestem Berggren lærer oss mer om flyttedagen og Odd Roar Sulutvedt deler sine erfaringer om slektsforskerstudiumet i Volda.
 
Her er det mye å glede seg over for alle leserne.
 

ellers i frihed

ellers i frihedMå vaskes og stelles. Vinduet i hendes Værelse er forsynet med Gitter og Døren holdes stængt om Natten. Ellers er hun i Frihed.

Her ser vi at Ole Nilsen Akerholt i Hof får betalt for å ta seg av Johanne Marie Hansdatter som nok ikke helt kan ta vare på seg selv. 

Året er 1897, og dette er bare en av mange historier om et helsevesen før institusjonenes tid. Hvor finner man så slik informasjon. Det finner man i det som heter Fylkestingsforhandlinger. Bare navnet gjør nok at de fleste vegrer seg for å åpne slike bøker. Men nettopp flere av disse trykte bøkene er skannet av Vestfoldarkivet og publisert som ebøker av digitaliseringsprosjektet i DIS-Vestfold.

Du finner nå tre slike protokoller fra henholdsvis 1856, 1880 og 1897 under Vestfoldkilder.

Her kan du også finne informasjon om politiske saker i samtiden som er interessante i lokalhistorisk perspektiv, som anleggelsen av jernbanen i 1880-årene, utbygging av veier, broer og øvrige kommunikasjoner. Fordeling av bonusutbetalinger til lærere og biografiske opplysninger om lærere som fikk bonus. Samt masse annen informasjon fra Vestfold-samfunnet på 1800-tallet

 

Åsgårdstrand 1891

Hans Heyerdahl - Åsgårdstrand ca. 1887

Folketellingen for Åsgårdstrand 1891 er nå på nett.

Rune Helland har nå sammen med Rolf Kristensen registrert og korrekturlest denne folketellingen som er den andre i rekken fra Vestfold. 

Vi lar Hans Heyerdals maleri Fra Åsgårdstrand fra ca 1887 illustrere tiden tellingen er fra. 

Til denne registreringen brukes en enkel mal i Excel som gjør at Digitalarkivet lett kan lese inn og publisere dataene. 

Dersom du har lyst til å ta en av de gjenværende folketellingene er det bare å sende en epost til Rune Helland som vil gi deg en kopi av malen og noen gode tips på veien.

 

Folketelling for Sandefjord 1931

Folketelling for noen gater i Sandefjord i 1931 er nå skannet.

"Folketælling i Sandefjord den 15de December 1931" ble gjennomført av Sandefjords Kommunale Folkeregister. Den enkelte gårdeier eller bestyrer av bygård ble pålagt å fylle ut folketellingsskjemaene med personlister. Også familier og enkeltpersoner som var fraværende skulle påføres. Hvis folketellingsskjemaene ikke var ferdig utfylt og innlevert i underskrevet stand, kunne den enkelte gårdeier eller bestyrer bli ilagt mulkt.

I første omgang er Folketellingsskjemaene for de to gatene Pukkestadveien og Kathrineborggata skannet og publisert.

Ved gjennomgang av arkivboksene med dette folketellingsmaterialet, synes det å omfatte gatene på vestsiden av byen, Solvang/Nybyen og enkelte sentrumsgater som Kongensgate. Foreløpig gjennomgang kan dessverre tyde på at folketellingsmaterialet for bykjernen ikke er bevart.

DIS-Sandefjord tar sikte på å skanne og publisere de gjenstående gatene i de kommende ukene. 

 

Mange gode kandidater

Forslag til ærespris strømmer på så det er tydelig at mange legger merke til den flotte jobben som våre medlemmer utfører til glede for så mange.

Siden vi la ut nyheten her på nettsidene hvor styret ba om innspill til verdige kandidater har det kommet mange forslag. Ikke bare er antallet stort, men det er også mange forskjellige personer som foreslåes.  

Uten å komme inn på forslagene kan vi trygt si at alle innspill som er sendt inn viser til svært gode kandidater. Det fortsatt mulig å sende inn flere forslag til styret.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Folketellingen 1891 for Larvik på nett

Personseddel fra folketellingen 1891 i larvik

Folketellingen fra 1891 for Larvik kjøpstad er nå fullt søkbar på Digitalarkivet, og den omfatter over 11.500 personer.

Tellingen for Larvik, som er registrert av Jenny Emelia Nikolaisen, er den første fra Vestfold som er registrert slik at den kan søkes i. At det i tillegg er fra en by i Vestfold er viktig for de som leter ettter sine aner. På slutten av 1800-tallet begynner mange å flytte inn til de større byene og blir straks vanskeligere å finne.

Folketellingene fra 1891 er heller ikke likefrem å jobbe med i den skannede utgaven fordi den er tredelt. Først må man finne fram i tellingskretsen, deretter i huslistene og til slutt i personsedlene.

Så langt er kun 10% av de 550 1891-tellingene vi finner på Digitalarkivet ferdig transkribert, men vi håper å få ut enda flere i løpet av året. 

 

 

 

Forslag ærespris 2016

 1. DIS-Vestfolds Ærespris kan tildeles enkeltpersoner eller foreninger som har gjort en spesielt stor innsats for slektsforsker miljøet i Vestfold gjennom flere år.
 2. Ved valg av kandidat skal det legges vekt på ett eller flere av følgende punkter: 
  a)      at kandidaten har utøvd et arbeid som inspirerer andre til å arbeide med slektsforsking. 
  b)      hjulpet andre slektsforskere 
  c)      opplæring av slektsforskere 
  d)      arbeidet med tilgjengliggjøring av slektsforsker materiale 
  e)      deltatt i viktige organisatorisk arbeid
 3. Kandidaten må ikke nødvendigvis være medlem i DIS-Norge eller bo i Vestfold.
 4. Kandidater til DIS-Vestfolds ærespris kan foreslås av alle medlemmer av DIS-Vestfold som har vært medlem i minst ett år.
 5. Forslag til kandidater skal sendes DIS-Vestfolds styre innen 4 uker før årsmøtet.
 6. Med basis i innkomne forslag er det styret i DIS-Vestfold som velger ut mottager av prisen.
 7. DIS-Vestfolds Ærespris deles fortrinnsvis ut på foreningens årsmøte i mars.
 8. Dersom styret i DIS-Vestfold ikke finner at noen av kandidatene tilfredsstiller kravene til Æresprisen kan man velge å ikke dele ut noen pris.
 9. Man kan ikke tildeles DIS-Vestfolds Ærespris dersom man sitter som styremedlem.
 10. DIS-Vestfolds Ærespris består av en gravert vase, diplom og blomster.
 11. Endring i disse statutter skal godkjennes av DIS-Vestfolds medlemmer på årsmøtet.
 12. Med mindre det foreligger svært spesielle omstendigheter skal DIS-Vestfolds Ærespris kun utdeles til samme person eller forening én gang. Styret i DIS-Vestfold står fritt til å gjøre unntak i de tilfeller de finner det naturlig og nødvendig.

Årsmøtet i DIS-Vestfold er torsdag 17. mars 2016. Det betyr at forslag til ærespris må være styret i hende innen 17. februar. 

Send inn ditt forslag og begrunnelse til styret på adressen epost@vf.disnorge.no

 

Sterke sammen

"Sammen står vi sterkere" kan vi lese i Østlansposten 18. januar.

Norges kulturvenforbund samlet lørdag 16. januar mange av sine medlemsforeninger og Vestfold museum til et møte i Larvik hvor temaet var tettere samarbeid for å dra nytte av hverandres kunnskap og ressurser. 

DIS-Norge, Slekt og data, er en av de mange medlemsforeningene, og fra DIS-Vestfold deltok nestleder Lars Jørgen Ormestad sammen med leder av DIS-Larvik Vidar Øverlie.

På denne samlingen fikk alle mulighet til å presentere sin forening og sine pågående prosjekter slik at alle ble mer kjent med hverandre. 

Som et ledd i det videre arbeidet fikk DIS-Vestfold i oppdrag å innkalle til den neste samlingen i regionen. Stedet blir Pukkestad gård med sandefjord husflidlag som vertskap.

 

Syndiker innhold