DIS-Norge
 
  English Norsk  

Gavetildeling fra Sparebankstiftelsen DNB 2013

DIS Vestfold - Gavetildeling

DIS Vestfold får 130000 kroner til utstyr for digitalisering av data for slektsforskning. DIS-Vestfold er et distriktslag i Norges største slektsforskerorganisasjon, DIS-Norge, og de jobber med slektsforskning i Vestfold. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får laget utstyr for digitalisering av ulike kommunale kilder som skoleprotokoller, fattigmanntall og hjemstavnsprotokoller, skattemanntall, skattelikningsprotokoller, valgmanntall, telefonregistre og adressebøker. Prosjektet vil særlig fokusere på kilder fra tidsperioder som utfyller de store gapene mellom folketellingene i 1801, 1865, 1891, 1900 og 1910. I tillegg vil man fokusere på kilder etter 1910. På denne måten vil det gjennom prosjektet bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Underretning fra Sparebankstiftelsen DNB om gavetildeling til DIS-Vestfold:
 

Sparebankstiftelsen DNB:

Sparebankstiftelsen DNB har siden stiftelsen ble etablert i 2002, tildelt gavetilskudd på i alt kroner 2 milliarder til ulike allmennnyttige formål. Sparebankstiftelsen DNB har 2 årlige søknadsrunder, den ene med søknadsfrist 15. februar og den andre med søknadsfrist 15. september hvert år.

Om Stiftelsen:
Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene de har arbeidet i. Denne tradisjonen viderefører vi.

Sparebankstiftelsen DNB fikk som fødselsgave i 2002 en verdifull arv etter generasjoner av dyktige mennesker som har drevet sparebankvirksomhet i Norge gjennom nærmere 200 år. Arven besto av 21 millioner aksjer i Gjensidige NOR ASA.

Det er stiftelsens ansvar og mål å forvalte denne arven til allmennhetens beste i all fremtid.

Ved opprettelsen fikk Sparebankstiftelsen DNB to oppgaver:

  • Være en stabil og langsiktig eier i DNB
  • Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

I dag er vi nest største eier av finanskonsernet DNB. Det er utbyttet fra disse aksjene som forvaltes og gis som bidrag til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse og driver med filantropi. Vi driver ikke med sponsing.

Hva gir vi penger til?

Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Ønsket er at kapitalen skal være en inspirasjonskilde for enkeltmennesker og ulike typer organisasjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede for allmennheten.

Dette har vi uttrykt gjennom vår visjon: "Vi skal utløse gode krefter".

Det er vårt mål at vi over tid skal bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer.

Vi vil bidra til:

Kulturell forankring Tiltak som bygger kulturelle broer mellom fortid, nåtid og fremtid.

Deltakelse og stolthet Tiltak hvor enkeltpersoner eller frivillige fellesskap tar ansvar for å løfte verdifulle prosjekter til beste for samfunnet rundt oss.

Engasjement Tiltak hvor kultur eller natur er utgangspunktet for å berike og berøre enkeltmennesker.

Ansvar Prosjekter og aktiviteter hvor den enkelte tar et ansvar for egen utvikling, utviklingen av en organisasjon, et nærmiljø eller et segment av et storsamfunn.

Gaveområdene

Følgende områder prioriteres i den allmennyttige virksomheten:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Nærmiljø, idrett og lek
  • Friluftsliv og naturkunnskap

Innenfor disse kategoriene støtter vi tiltak som medfører økt aktivitet, bidrar til god formidling, og som appellerer til undring, refleksjon og engasjement hos barn, ungdom og unge voksne.

Hvor mye gis i gaver?

Siden starten har vi tildelt til sammen over 2 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Stiftelsen tar sikte på totalt å bruke cirka 3 prosent av bokført egenkapital til allmennyttige tiltak.

Mer om våre bidrag

Våre to formål
  • Være langsiktig eier i DNB.
  • Ivareta sparebanktradisjoner - gjennom å videreføre sparebankens tradisjon med å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål.
Opprinnelsen

Stiftelsen ble etablert høsten 2002 da tidligere Gjensidige NOR Sparebank ble omdannet til aksjeselskap. Bankens egenkapital besto da av sparebankens eget fond og av grunnfondsbeviskapital.

Grunnfondsbeviseierne, som hadde skutt inn egenkapital, fikk omgjort sine grunnfondsbevis til aksjer. Sparebankfondet ble også gjort om til aksjekapital og myndighetene bestemte at en stiftelse skulle eie og styre disse aksjene.

Gjensidige NOR ASA og DNB Holding ASA slo seg i 2003 sammen til det som nå heter DNB. Sparebankstiftelsen DNB eier i dag vel 10 prosent av aksjene i DNB og er største private eier.

Kapitalen i Sparebankstiftelsen DNB er akkumulerte overskudd i sparebankenes drift, fra etableringen av Christiania Sparebank i 1822. Med andre ord er det de nesten 200 årene med god bankdrift som har muliggjort gavebidragene fra Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsens formål er å bidra med pengestøtte til de områdene av landet der tidligere Sparebanken NOR virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Derfor gis størstedelen av støtten til våre opprinnelsesområder.

Stiftelsens opprinnelseområde er fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Pengestøtte til prosjekter med et nasjonalt tilsnitt gis til hele landet.

Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansieringsvirksomhetsloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene opprinnelig kommer fra.

De siste årene har det kommet en rekke nye sparebankstiftelser som i likhet med Sparebankstiftelsen DNB har som formål å gi tilbake til sine opprinnelsesområder.

Søke Støtte:
 

Sparebankstiftelsen har to søknadsrunder årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. september.

Søknadsskjema legges ut her i god tid før neste søknadsfrist.

For å se dine innsendet søknader, utfylling av utbetalingsanmodning eller sluttrapport, følg denne lenken.

Prioriterte formål for 2013:
  • Kulturminner og historie
  • Friluftsliv og naturkunnskap

 For oppdateringer, følg med på facebook-sidene våre.