DIS-Norge
 
  English Norsk  

Undrumsdal kirke

Undrumsdal kirke

 

Vi vet ikke hvor lenge det har vært kirke i Undrumsdal, tolig ble den første kirken bygget på 1120-tallet. Vi vet imidlertid fra A. Bakken: "I Grevens tid " s. 13, at det var kirke i Undrumsdal så tidlig som i 1315. Hvor den første kirke lå er derimot et spørsmål. Nyerødskogen, Kirkebø og Kleppan er navn som er nevnt , men ingen vet det med sikkerhet. Den første kirken var sannsynligvis en stavkirke. Denne første kjente kirke ble revet i 1730.

Undrumsdal kirke, eksteriør

Ny kirke samme år
Samme år ble det bygget ny kirke på Rødshaugen. Det var greve Wedel-Jarlsberg som eide denne nye kirken, men likevel var menigheten med på å betale halvparten av byggekostnadene, så det var tydelig at bygdefolket ønsket seg denne kirken. I "Kaldsbok for Vaale prestegjæld" står følgende beskrivelse av kirken: "Denne kirke, der ble nedreven i Begyndelsen av Aaret 1882, utgjorde en Sexkant, den rummelige Forstue eller Sval skal være senere tilbygget. Predikestolen var anbragt over Alteret; Stolradene var amfitheatralsk opstigende paa begge Sider av Kirkens midtgang, Udstyret var meget tarveligt. Af Ornamenter fandtes neppe flere end en stor Sol øverst i Loftet."
I 1775 solgte grev Wedel-Jarlsberg kirken til Christoffer Nilsen Sollerød. Siden overtok Nils Ihlen på Snekkestad kirken, men vi vet ikke når. I 1861 kjøpte Lars Nyerød kirken av Nils Ihlen. Lars Nyerøds enke solgte i 1876 kirken til soknet. Kirken var da i en meget dårlig forfatning og i 1879 ble man enig om å rive kirken og bygge ny i stedet. Man flyttet kirken et par hundre meter nordover på Kleppan. Årsaken var nok at det var mye fjellgrunn på den gamle tomten, slik at det ble lite jord til kirkegård.Det nye kirkebygget i Undrumsdal sto ferdig i 1882.

Kilde: Undrumsdal kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Re og Kirken i Re
Menighet: Undrumsdal

 

 Alle foto: Willy Fredriksen